top of page

Algemene voorwaarden

Door te surfen op deze website gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden:

Nieuwe algemene voorwaarden 

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met BV Beernaert’s Recycling worden gesloten, met uitsluiting van de voorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van BV Beernaert’s Recycling.

 

ARTIKEL 1 – ORDERBEVESTIGING

1.1. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden onze offertes slechts gedurende één maand.

1.2. Door het enkele feit van bestelling, aanvaardt de contractant uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden die het contract beheersen en waarvan enkel kan afgeweken worden bij uitdrukkelijk geschreven overeenkomst. Vanaf dan wordt afstand gedaan van de toepassing van zijn eigen (algemene) contractsvoorwaarden Aanvaarding van de offerte houdt in dat de andere partij afstand doet van de toepassing van de bepalingen van zijn algemene of specifieke voorwaarden, zelfs indien deze vermelden alleen geldig te zijn

1.3. De klant zal uiterlijk bij het plaatsen van de bestelling alle noodzakelijke administratieve en technische gegevens voor de uitvoering van de opdracht aanleveren. Door niet-naleving daarvan ontslaat de klant BV Beernaert’s Recycling van alle schadelijke gevolgen dewelke het verzuim tot gevolg zouden hebben bij de uitvoering van de bestelling of plaatsing.

1.4 De verklaringen van de klant die aanleiding geven tot het toepasselijke BTW-tarief, gebeuren uitsluitend op eigen risico van de klant. Indien de klant verklaart dat de goederen voor privégebruik zijn bestemd, mogen deze niet voor beroepsgebruik of verkoop worden gebruikt. De klant die aanspraak maakt op een verminderd BTW-tarief hetzij verlegging van BTW, draagt de algehele verantwoordelijkheid mocht de fiscale administratie op enig ogenblik het gehanteerde BTW-tarief verwerpen op basis van verkeerde of onvolledige informatie verstrekt door de klant. Alleen de klant zal in dat geval zijn gehouden tot betaling van de BTW die nog is te voldoen, meer de boeten en aankleven, en de klant zal BV Beernaert’s Recycling daarvoor vrijwaren.

1.5. De overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door BV Beernaert’s Recycling. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt hoe dan ook aan de algemene verkoopsvoorwaarden in de offerte en/of de facturen opgenomen, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.

1.6. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door BV Beernaert’s Recycling. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 30 % verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door BV Beernaert’s Recycling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

1.7. Elke annulering, zelfs gedeeltelijk, vanwege de contractant vereist ons geschreven akkoord omtrent de annulering op zich en diens voorwaarden. Zoniet wordt artikel 7 toegepast.

                      

ARTIKEL 2 – OMSCHRIJVING VAN DE DIENSTEN EN GOEDEREN

2.1. De werken worden uitgevoerd volgens beschikbaarheid en volgens onze mogelijkheden van voorbereiding, lading en vervoer alsmede in voorkomend geval deze van onze leveranciers.

2.2. De levering omvat enkel hetgeen specifiek vermeld is in de aanvaarde offerte. Wat niet uitdrukkelijk vermeld is, maakt geen deel uit van de bestelling.

Alle goederen, zelfs bij vrachtvrije verzending reizen op risico van de bestemmeling.

2.3. De overeengekomen prijzen gelden enkel voor de levering/plaatsing op een door de klant voorbereide werf, dit wil zeggen een normaal toegankelijke werf. De levering met vrachtwagens gebeurt enkel indien de plaats van aflevering rechtstreeks verbonden is aan een berijdbare openbare weg. Gebeurlijke verzakkingen zijn voor rekening van de opdrachtgever en dit met uitsluiting van BV Beernaert’s Recycling.

2.4. Bij leveringen vanaf de openbare weg dient de klant voor de vrachtwagens en betonpomp een parkeervrije strook van 30,00 meter te voorzien. De klant zal volledig instaan voor de voorafgaande regeling van alle noodzakelijke toelatingen voor inname van het openbaar domein en de signalisatie. Bij verzuim daarvan is uitsluitend de klant verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten en schade die daaruit kunnen voortvloeien.

2.5. Alle noodzakelijke vergunningen om de uitvoering van de werken mogelijk te maken, van welke aard ook, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. Gebouwen dienen wind- en waterdicht te zijn en de klant zal steeds water en elektriciteit op de werkplaats voorzien. Constructies die onderhevig kunnen zijn aan condens (bv. ijzeren constructies, koude daken, etc.) dienen op zodanige wijze door de klant afgedekt te worden zodat condensatiedruppels niet in contact met de vloer kunnen komen. De klant draagt daarvoor de uitsluitende verantwoordelijkheid en werd hierover voldoende geïnformeerd.

2.6. De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde producten bij gebreke waaraan de klant zijn bijkomende vragen aan BV Beernaert’s Recycling dient te stellen uiterlijk op het ogenblik van de bestelling. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan stalen, monsters en showroommodellen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen doch zelfs alsdan moet er rekening worden gehouden met afwijkingen en 10 % tolerantie eigen aan het product in kwestie.

2.7. De klant is geïnformeerd en aanvaardt eventueel de kleur- en maatafwijkingen of andere dewelke gangbaar zijn voor het (verwerkte) product, dan wel binnen de sector als tolereerbaar worden aanzien. De materialen worden geleverd conform de normen van de eigen leverancier/fabrikant, waarin begrepen de door deze laatste tussentijds aangebrachte producttechnische wijziginen aan het materiaal. Werking eigen aan de aard van het product wordt niet als een tekortkoming aanzien. BV Beernaert’s Recycling neemt alle noodzakelijke maatregelen (wapening in vloer, wapening in betonmassa, vertragen vochtverlies) om krimpbarsten en schotelvorming tot een minimum te herleiden. De klant is erover geïnformeerd dat krimpbarsten en schotelvorming technische fenomen zijn dewelke eigen aan het product zijn en dus onmogelijk als gebrek kunnen worden beschouwd.

2.8. Deurborstels moeten, alvorens de werken door BV Beernaert’s Recycling worden aangevat, door de klant worden verwijderd. Indien de deurborstels toch door BV Beernaert’s Recycling zouden worden verwijderd, kan BV Beernaert’s Recycling onmogelijk verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele uitbreekschade en vervangingskosten.

2.9. De klant werd door BV Beernaert’s Recycling geïnformeerd dat hij de instructies voor de ingebruikname en het onderhoud van de vloeren strikt moet opvolgen. De klant erkent een kopie van die instructies voorafgaandelijk zijn goedkeuring van de offerte te hebben ontvangen. Daarenboven kan de klant op elk ogenblik en zonder bijkomende kosten een kopie van die instructies van BV Beernaert’s Recycling verkrijgen.

2.10. Voor het beste esthetische eindresultaat erkent de klant dat hem door BV Beernaert’s Recycling een nabehandeling van de vloeren werd aanbevolen, dat niet in de offerteprijzen is begrepen. Bij nabehandeling van de vloeren is uitsluitend de klant verantwoordelijk voor het beschermen, afdekken en verwijderen van de goederen dewelke zich op of in de buurt van de te behandelen zones zouden bevinden.

2.11. Voor de rechtzetting van foutief door de klant aangereikte facturatiegegevens (zoals identiteit, adres, geldend btw-tarief, werfadres en in het voorkomend geval het ondernemingsnummer) is BV Beernaert’s Recycling gerechtigd om een administratieve kost van 50,00 euro (excl. BTW) in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 3 – PRIJS

3.1. Onze prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de klant. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.

3.2. Bijkomende prestaties die niet in de initiële overeenkomst zijn voorzien, zullen afzonderlijk worden gefactureerd, waarbij het uurloon zal worden aangerekend vanaf het vertrek tot de aankomst en uitvoering op de werf van de klant.

3.3 De klant erkent dat de offerteprijzen in geen geval definitief zijn wanneer er zich wijzigingen in het project van de klant voordoen. Zonder exhaustief te zijn worden beschouwd als wijzigingen: keuze van materialen, wijziging van afmetingen, gedeeltelijke bestellingen, bijkomende opdrachten, uitvoering van de werken in meerdere fasen die initieel niet waren voorzien, abnormale moeilijkheidsgraad, etc.

3.4. Bv Beernaert’s Recycling behoudt zich het recht voor om in geval van prijsstijging van de materialen, grondstoffen of lonen, een herziening van de overeengekomen prijzen naar de klant door te voeren. Tussen het moment waarop de offerte door de klant werd ondertekend en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kunnen de prijzen uit de oorspronkelijke offerten herzien worden volgens de evolutie van de lonen en materiaalprijzen.

Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule: P = p {a + b (S/s) + c (I/i)}

 • P = de nieuwe prijs

 • p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte

 • a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20)

 • b = het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs

 • S = de oorspronkelijke loonindex (de maand die vooragaat aan de beëinding van de werken)

 • s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)

 • c = het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs

 • I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)

 • i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)

 • a + b + c = 1

3.5. Het storten van een voorschot ten belope van 60% van de offerteprijs is vereist alvorens de werkzaamheden worden aangevat.

 

ARTIKEL 4 - TERMIJNEN

4.1. Eventuele termijnen die zouden worden vermeld in de offerte m.b.t. de levering en uitvoering worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Er kan geen ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding worden gevorderd wegens vertraging in de levering of uitvoering. Niettegenstaande elke aanwijzing daaromtrent van bijzondere marktvoorwaarden, is uitdrukkelijk overeengekomen dat de termijnen steeds louter als richtlijn werden gegeven en dat zij, bij vertraging, aan de contractant geen enkel recht verlenen op schadevergoeding, boete of vernietiging. Van het voorgaande kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke geschreven voorafgaande overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijke geschreven overeenkomst, behouden wij ons het recht voor de werken uit te voeren in één of meerdere keren, naar onze voorkeur.

4.2. Aangezien BV Beernaert’s Recycling geen voorbereidingswerken uitvoert tenzij dit uitdrukkelijk met de klant werd bedongen en de klant dus in beginsel daarvoor zelf overeenkomsten met de eigen aannemers/ leveranciers sluit, kan BV Beernaert’s Recycling geenszins aansprakelijk worden gesteld wegens vertraging in de uitvoering van de voorbereidende werken.

 

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID

5.1. BV Beernaert’s Recycling gaat enkel middelenverbintenissen aan. Eventuele klachten moeten ingediend worden per aangetekend schrijven aan het adres van onze instelling, uiterlijk 48 uur na ontvangst van de goederen.  Onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een optie en geldigheidstermijn bevatten dewelke uitdrukkelijk door ons bepaald zijn. Om ons te verbinden, moet elke zaak , zelfs indien zij behandeld werd door onze agenten, schriftelijk door ons worden bevestigd. Verbintenissen van welke aard ook dewelke aangegaan werden door een aangestelde van Beernaert’s Recycling zijn slechts geldig na bevestiging ervan door een gedocumenteerd gevolmachtigde (voorlegging publicatie B.S.) ervan.

5.2. De klant is zelf verantwoordelijk voor de werfvoorbereiding. BV Beernaert’s Recycling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de keuze van de aannemers/leveranciers die de klant daarvoor zelf zou inschakelen of de voorbereidende werken die de klant zelf zou uitvoeren. BV Beernaert’s Recycling draagt geen enkele verantwoordelijkheid in solidum voor de fouten van de aannemers/leveranciers die voorbereidende werken of andere werken op de werf van de klant verrichten. De vrijwaringsplicht die op BV Beernaert’s Recycling zou rusten voor gebreken in de geplaatste of herstelde materialen kan nooit ruimer zijn dan de verantwoordelijkheid in hoofde van de leverancier of fabrikant. De klant zal de werf vrij en ijdel aan BV Beernaert’s Recycling ter beschikking stellen voor de uit te voeren werken, zodat BV Beernaert’s Recycling onmogelijk verantwoordelijk kan worden gesteld voor rondzwevende isolatieresten of andere obstakels die een invloed op het einderesultaat van de werken van BV Beernaert’s Recycling zouden kunnen hebben.

5.3. BV Beernaert’s Recycling is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van de geleverde materialen en goederen, alsook ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de klant of zijn aangestelden. Schade ten gevolge van verkeerd gebruik, gebruik niet overeenstemmend met dit van een goed huisvader, gebruik afwijkend van de gebruiks- en montagerichtlijnen, niet naleven van de instructies voor de ingebruikname en het onderhoud, geven geen recht op waarborg.

5.4. 11. Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de contractant de bevoegdheid om de betaling van het gehele factuurbedrag, zelfs niet van een gedeelte ervan, te schorsen of uit te stellen. Bovendien dienen deze klachten te worden gericht en toekomen aan Beernaert’s Recycling binnen de 7 dagen en zulks bij aangetekend schrijven na het verrichten van de werken of verzending van de factuur, zoniet zijn deze laattijdig. Als er gebreken of opmerkingen worden geformuleerd dan moet dat op straffe van verval worden gesignaleerd binnen de week na de uitvoering van de werken. Bovendien moet binnen die week ook het nodige worden gedaan teneinde deze tegensprekelijk te laten vaststellen binnen de kortst mogelijke termijnen, kosten hiervan zijn lastens de contractant. Beernaert’s Recycling engageert zich om deze vaststellingen bij te wonen mits : a. Zij daar tijdig (uiterlijk 48 uur voor de expertise) en per mail, fax of aangetekend schrijven van in kennis gesteld wordt. b. Er beroep wordt gedaan op een erkend gerechtsdeskundige. De contractant is verplicht deze minnelijke geschillenregeling te volgen en te doorlopen alvorens deze zich op ontvankelijke wijze kan wenden tot een rechtbank. ( artikel 5.4 hierdoor vervangen).

5.5. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en op straffe van verval binnen de maand na de ontdekking ervan ter kennis werden gebracht aan BV Beernaert’s Recycling bij aangetekend schrijven.

5.6. Herstellingen uitgevoerd door de klant of een derde hebben tot gevolg dat BV Beernaert’s Recycling definitief van enige verantwoordelijkheid wordt ontslaan. In geen geval zal de klant over het recht beschikken om de overeenkomst verder te laten uitvoeren door een derde in vevanging van BV Beernaert’s Recycling als zijn contractspartij.

5.7. Indien de aansprakelijkheid van BV Beernaert’s Recycling bewezen zou zijn, wordt haar aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

5.8. De aansprakelijkheid van BV Beernaert’s Recycling is in elk geval beperkt tot het gefactureerde bedrag.

5.9. Voor het geval de vervanging van de geleverde diensten en goederen vanuit technisch en/of economisch oogpunt onhaalbaar zou zijn, dan dient de klant genoegen te nemen met een minwaarde op de geleverde diensten en goederen.

5.10. Het risico met betrekking tot de goederen gaat over op het ogenblik van de verkoop.

ARTIKEL 6 – BETALING

6.1. ​ Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van Beernaert’s Recycling, netto zonder disconto, contant bij overeenkomst -en/of afhaling of storting van goederen/materialen (lees: betaalbaar op de dag van afhaling of storting), behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar op het openstaande saldo, met een minimumintrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 15 % op bedragen lager dan € 2.500,00 en met 10% op bedragen hoger dan € 2.500,00 ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 250,00 en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH. In geval van annulering van de opdracht is de opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op de contractprijs, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is aan de toeleveranciers van Beernaert’s Recycling.

6.2. Voorschotfacturen, die na bevestiging van de opdracht zullen worden opgemaakt ten belope van 60,00 % van de offerteprijs, zijn betaalbaar binnen de 14 dagen volgend op de factuurdatum.

6.3. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 125,00 euro, wat overeenkomt met de hinder die BV Beernaert’s Recycling aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door BV Beernaert’s Recycling aangestelde raadsman.

Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd, die zal berekend worden overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties en dit vanaf de vervaldag van de factuur.

6.4. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de onmiddellijke opeisbaarheid mee van de - zelfs niet vervallen - facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de cliënt en doet elke betalingsfaciliteit voor de toekomst automatisch vervallen.

6.5. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de offerte of ondertekende bestelbon mogen er geen inhoudingen op de facturen gebeuren ten titel van waarborg/garantie/zekerheid.

6.6. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling de forfaitaire vergoeding en de intresten zoals vermeld onder 6.3 verschuldigd.

6.7. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 5 moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde manier geprotesteerd worden binnen de 10 dagen na ontvangst ervan en dit per aangetekend schrijven. Het uitblijven van protest binnen deze termijn, geldt als een definitieve aanvaarding van de goederen en de uitgevoerde werken.

6.8. Elke laattijdige betaling of nakoming van één van de essentiële verplichtingen van de contractant maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 7 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

7.1. Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behoudt BV Beernaert’s Recycling zich het recht voor om:

 • hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen en werken te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de klant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht van BV Beernaert’s Recycling om schadevergoeding te vorderen;

 • hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden, onverminderd het recht van BV Beernaert’s Recycling om schadevergoeding te vorderen;

7.2. Elk recht van de klant tot herstel of interventie door BV Beernaert’s Recycling wordt opgeschort zolang er nog vervallen bedragen zijn verschuldigd.

7.3. De ontbinding van onderhavig contract door de contractant voor om het even welke reden brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee: a. de onmiddellijke teruggave, op kosten van de contractant, van de geleverde en nog niet verbruikte goederen, terwijl de contractant ons de mogelijkheid verzekert en ons machtigt de goederen onmiddellijk te laten afhalen en hiervoor toelating verleent elke plaats waar de goederen zich bevinden, binnen te gaan; b. de verplichting van de contractant om ons te vergoeden voor elke voorzienbare of onvoorzienbare schade door ons geleden om reden van of ten gevolge van de ontbinding. c. De ontbinding van het contract kan door ons worden nagestreefd in geval van niet naleven door de contractant van zijn essentiële verplichtingen, in geval van faillissement, neerleggen van verzoek tot concordaat, opschorting van betaling, beslag op onze goederen.

 

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1. Alle door BV Beernaert’s Recycling in het kader van de overeenkomst geleverde goederen zelfs bij verwerking, vermenging of incorporatie blijven eigendom van BV Beernaert’s Recycling totdat de klant alle verplichtingen met BV Beernaert’s Recycling gesloten overeenkomst(en) en andere verbintenissen en eventuele schadevergoedingen volledig en deugdelijk is nagekomen.

8.2. Door BV Beernaert’s Recycling geleverde zaken, die ingevolge voormeld artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen in geen geval worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of de vordering erop te cederen of op enige andere wijze te bezwaren.

8.3. De klant zal steeds al hetgeen doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van BV Beernaert’s Recycling veilig te stellen en de klant is vanaf de levering van de materialen verantwoordelijk voor alle risico’s, waaronder tenietgaan door overmacht, verlies, beschadiging of diefstal.

8.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop willen bevestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om BV Beernaert’s Recycling daarvan onmiddellijk en zonder verwijl op de hoogte te stellen.

8.5. Voor het geval  BV Beernaert’s Recycling  haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat de onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan BV Beernaert’s Recycling en de door BV Beernaert’s Recycling aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BV Beernaert’s Recycling zich bevinden en die zaken terug te nemen. 

8.6. De goederen blijven, ongeacht of zij reeds zijn afgeleverd, eigendom van Beernaert’s Recycling totdat volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgehad. Bij gebrek aan betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te komen ophalen. Voor de eigendomsovergang als in het vorige lid bedoeld is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, dan wel anderszins hierover te beschikken. Behoudens anders sluitende overeenkomst, behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte goederen totdat zij volledig betaald zijn met inbegrip van rente en kosten. De goederen, kunnen door de afnemer in het kader van zijn normale bedrijfsvoering worden doorverkocht of verbruikt, doch mogen niet in pand worden gegeven. Indien de prijs of de overeengekomen afbetalingen niet op de vervaldag vereffend zijn, dan hebben wij het recht de verkoop te ontbinden, eenvoudig door ons besluit dienaangaande kenbaar te maken en bij de afnemer nog aanwezige goederen op te eisen tegen overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van de goederen.

8.7. Alle door Beernaert’s Recycling overgemaakte documenten, stukken, plannen tekeningen in verband met studies, analyses enz. blijven – behoudens uitdrukkelijke andersluidende en geschreven contractuele bepalingen - eigendom van Beernaert’s Recycling en moeten op het eerste verzoek worden terugbezorgd. Deze mogen niet zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Beernaert’s Recycling worden meegedeeld aan derden, noch uitgevoerd worden door derden. De intellectuele eigendom ervan blijft – behoudens andersluidend uitdrukkelijk en geschreven beding - onverkort bij Beernaert’s Recycling.

8.8. Wij hebben het recht om in de loop van de uitvoering van een werf of van een koop, de leveringen te schorsen of de aanneming te annuleren naar onze keuze, voor het geheel of een gedeelte, in geval dat de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiële verplichtingen van de contractant niet worden nageleefd. Deze schorsing of annulatie is van toepassing onverminderd de andere gevolgen van het niet-respecteren van de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiële verplichtingen door de contractant.

 

ARTIKEL 9 – WAARBORGEN

9.1. Indien het vertrouwen van BV Beernaert’s Recycling in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt BV Beernaert’s Recycling zich het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt BV Beernaert’s Recycling zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de bestelling reeds geheel of gedeeltelijk werd uitgevoerd. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in art. 1.6, onverminderd de betaling van de eventueel reeds deels uitgevoerde levering.

 

ARTIKEL 10 - NIETIGHEID

10.1. De nietigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee.

10.2. Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

10.3. ​ De nietigheid van één van de clausules van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee. In dit geval zullen partijen ervoor zorgen de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule, die binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft als die welke nietig werd verklaard

ARTIKEL 11 – OVERMACHT

11.1. BV Beernaert’s Recycling behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te aanzien en BV Beernaert’s Recycling kan niet aansprakelijk gesteld worden indien zij in de onmogelijkheid verkeert de overeenkomst verder uit te voeren, zoals, en niet beperkt tot, overmacht, staking, lock-out, oproer, mobilisatie, brand, epidemie, ernstige ziekte, overstroming, natuurrampen, overheidsmaatregelen, etc.

11.2. 7.4. Toeval of overmacht geeft ons het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling gedeeltelijk of volledig de uitvoering van het hele of een deel van het contract op te schorten, zonder om het even welk soort vergoeding. Bij toepassing van onderhavig artikel worden beschouwd als of gelijkgesteld met overmacht, inzonderheid: oorlog, mobilisatie, staat van belegering, opstand, onlusten op de openbare weg, blokkades, contingentering, gedeeltelijke of algemene stakingen -van sociale, politieke of andere oorsprong-legale of wilde, lock-out, epidemie, staat van quarantaine, slechte weersomstandigheden -die al dan niet worden beschouwd als nationale ramp-, brand, explosie, overstroming, vernieling van machines, in België of in het buitenland, in de fabrieken van onze leveranciers of bij alle andere van deze laatsten, met ernstige invloed op de vervaardiging, de voorraad, de behandeling of het transport van de koopwaar of van grondstoffen noodzakelijk voor hun fabricatie.( artikel 11.1 hierdoor vervangen) Misschien wel nog toevoegen “ zonder voorafgaande ingebrekestelling”
 

ARTIKEL 12 – GESCHILLENREGELING

12.1. In geval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht of de rechtbanken van de zetel van BV Beernaert’s Recycling bevoegd.

12.2. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria van de raadsman, zullen ten laste van de klant worden verhaald.

12.3. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

12.4. Onderhavig contract wordt beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen betreffende interpretatie, geldigheid of uitvoering van onderhavige contracten behoren uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Dendermonde. Wissels brengen noch vernieuwing noch afbreuk met zich mee van deze formele clausule betreffende toewijzing van bevoegdheid, zelfs al woont de contractant elders. Beernaert’s Recycling behoudt zich het recht voor om de zaak in te leiden in het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de contractant.

bottom of page